ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 24/10/2023 11:26

Το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής του επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών του, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 ενώ στα μέσα του 2018 αποφάσισε να προχωρήσει στον σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του επιμελητηρίου αναφορικά με την Διαχείριση/ Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων & Έργων- Υπηρεσίες ΓΕ.ΜΗ, Υπηρεσίες Μητρώου, Υπηρεσίες Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Επιμελητηρίου και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των μελών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.

Γενικός στόχος του επιμελητηρίου είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των μελών του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας και για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα επιδιώκοντας:

 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από τον σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.
 • Βελτίωση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου, μέσα από τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη Διαδικασιών.
 • Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών του Επιμελητηρίου.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των μελών, μέσα από μια συστηματική προσέγγιση αναζήτησης και ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.
 • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας του Επιμελητηρίου με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
 1. Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
 2. Ανασκόπηση Διοίκησης
 3. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 4. Διορθωτικές Ενέργειες
 5. Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.
 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α.) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ:

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του ΣΔΠ που το ίδιο καθορίζει.
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό του και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών του και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της επιχείρησης.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου.