ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε στις 09/08/2017 07:34

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις, που δεν είναι ΜΜΕ, βάσει του άρθ. 10 του Ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α' 143), δημοσιεύτηκε η οικ.178679/4-7-2017 Υπουργική Απόφαση "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων" (ΦΕΚ Β' 2337), η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου κ.α.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που: α) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους ή β) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν εντός 1 έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλ. έως τις 10.7.2018, στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης και καταχωρίζεται και η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.