Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 05/09/2017 11:44
ΑΔΑ: Ω71Υ7ΛΒ-Τ1Ξ

<style type="text/css"> </style> <span mso-fareast-font-family:="" new="" style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:" times="">Σας ενημερώνουμε (ως συνημμένο έγγραφο) για την περίληψη διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (της παρ γ του αρθρ 5 του Ν4412/2016) που αφορά στην «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου, τόνερ, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ κλπ μηχανών για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., της Π.Ε. Ροδόπης, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν.Ροδόπης και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Ν.Ροδόπης για 24 μήνες, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 97.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Φωτογραφίες