Προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού υγρών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 03/10/2017 11:24
ΑΔΑ: 7ΞΩ2ΟΡ1Υ-ΨΤ3

<style type="text/css"> </style> Σας ενημερώνουμε (ως συνημμένο έγγραφο) για την προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2018-2019. συνολικής εκτιμώμενης αξίας Οκτακοσίων Εβδομήντα Μίας Χιλιάδων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (871.075,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Επτακοσίων Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Τριών Λεπτών (702.479,83€) χωρίς Φ.Π.Α.