Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019

Δημοσιεύθηκε στις 03/11/2017 12:46

Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.),Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0) ,την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3 ) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019, με προϋπολογισμό Εκατόν Εξήντα Επτά Χιλιάδες Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (167.000,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Εκατό Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Έξι Λεπτά (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ.

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου, Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419,    e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την δημοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ την  Τετάρτη 1/11/2017 η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.damt.gov.gr

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη, 2/11/2017 08.00π.μ..

  Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 27/11/2017 15.00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών (Διεξαγωγής Διαγωνισμού): Παρασκευή, 1/12/2017 ώρα 11.00 π.μ.

 

Υπάρχουν επισυναπτόμενα αρχεία