ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2018 07:48
Α.Δ.Α.: 7ΤΒΧ465ΧΘ7- 6 Ο4

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων της Δ.Α. Ροδόπης και διαιρείται σε δύο (2) Υποέργα, ως εξής:

1)ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης πλην αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Ε.Φ. 07-410) για το έτος 2018.

2)ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών της Δ.Α. Ροδόπης, που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Ε.Φ. 07-593), για το έτος 2018.

C.PV: 34350000-5 «Ελαστικά επίσωτρα ελαφράς &βαρέας χρήσεως».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 και υπό ΚΑΕ 1321, συνολικής δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (27.205,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα ανά υποέργο:

1)ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄ (Ε.Φ. 07-410): Δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια πέντε ευρώ (17.205,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2)ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄ (Ε.Φ. 07-593): Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ακολουθεί επισυναπτόμενο Αρχείο