Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού ΠΑΜΘ

Δημοσιεύθηκε στις 05/12/2018 01:26

Σας ενημερώνουμε για την περίληψη διακήρυξης για τον ανοικτό, μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-νου Φ.Π.Α 24% (CPV: 90911000-6 - Υπηρεσίες καθαρισμού, κτιρίων και υαλοπινάκων).

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο: