Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάφραση στα Ισπανικά και στα Αγγλικά ιστοσελίδας του προγράμματος ΕRASMUS+

Δημοσιεύθηκε στις 19/02/2019 04:31

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+ το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το σχέδιο «Creating gastronomy experiences for the designation of the Mediterranean nutrition value and the development of a tourist thematic network» - «Δημιουργία εμπειριών γαστρονομίας για τον προσδιορισμό της αξίας της μεσογειακής διατροφής και την ανάπτυξη ενός θεματικού δικτύου τουρισμού» με διακρατικούς εταίρους από την Ισπανία και την Κύπρο. Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου θα δημιουργηθεί ένας διαδραστικός ιστότοπος (interactive website) και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine) όπου μέσω αυτών θα προωθούνται παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές, καλές πρακτικές, εγγραφή διαφημίσεων με πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, να δημοσιεύουν φωτογραφίες και να προβάλλουν πιστοποιημένες επιχειρήσεις και τοπικά προϊόντα, συνταγές με βάση προϊόντα της παραδοσιακής μεσογειακής κουζίνας κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι διαθέσιμο σε τρείς γλώσσες με την σχετική ένδειξη (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά). 

               Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προσκαλούμε, όσες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μετάφρασης από την ελληνική στην ισπανική και αγγλική γλώσσα επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Κριτήριο κατακύρωσης : H συμφερότερη προσφορά 

Προϋπολογισμός έργου : 1.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Μέχρι 28/02/2019

               Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Επιμελητήριο ταχυδρομικώς ή με courier και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου μέχρι την 28/02/2019 και ώρα 13.00 σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Προσφορά για την υπ. αρ. πρωτ. 199/19.2.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 13.00 από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Επιμελητηρίου. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας, σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2531022547 (εσωτ.4) Υπεύθυνη: Όλγα Zήση

Ακολουθει επισυναπτόμενο αρχείο με το έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος