ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 24/03/2020 12:49

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί νέες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας που αφορούν μέτρα υγιεινής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ελέγχου στο πλαίσιο πρόληψης της διασποράς του κορωναϊού SARS-COV-2.

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π οικ.19954/20-3-2020 με ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ και θέμα «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»

2. υπ’ αριθ. πρωτ.Δ1γ/Γ.Π οικ. 19955/20-3-2020 με ΑΔΑ ΨΟΕ3465ΦΥΟ-Φ31 και θέμα «Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών»

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα στα επισυναπτόμενα αρχεία: