ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 02/09/2020 14:32

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες - παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλλουν τις οικονομικές  προσφορές τους για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, για τις ανάγκες λειτουργίας του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Υποβολή προσφορών από 7 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020 .

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου  σε αυτόν που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον αυτή κριθεί ότι είναι συμφερότερη από την υφιστάμενη σύμβαση που έχει το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που συνεργάζεται έως σήμερα.