Το Επιμελητήριο

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 29 Μαΐου / 19 Ιουνίου 1939, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο που θεμελιώθηκε το 1964 από τον αείμνηστο Πρόεδρο Δ. Μπακάλμπαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 Μέλη - Συμβούλους και εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τα Μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Διοικητική Επιτροπή είναι πενταμελής, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α` Αντιπρόεδρο, τον Β` Αντιπρόεδρο, τον Οικονομικό Επόπτη και το Γενικό Γραμματέα. Το Επιμελητήριο στελεχώνεται από προσωπικό 4 ατόμων.

Η ευελιξία της νομικής του μορφής σε συνδυασμό με την αιρετή διοίκηση του από εκπροσώπους των μελών του, το καθιστά ως τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων της Ροδόπης προς την Πολιτεία. Ως θεσμοθετημένος γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός Οργανισμός γνωμοδοτεί και υποβάλλει υπομνήματα προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς με τεκμηριωμένες προτάσεις και απόψεις με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και συνολικά της εθνικής οικονομίας. Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας που εκπροσωπεί.

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στο Νομό Ροδόπης. Ο αριθμός των μελών κατά τμήμα έχει ως εξής:

  • Βιοτεχνικό: 1498 μέλη,
  • Επαγγελματικό: 3512 μέλη,
  • Αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου: 21.

Η σημερινή Διοίκηση του Επιμελητηρίου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα προσαρμογής των επιχειρήσεων στα κοινοτικά δεδομένα. Όραμα της είναι να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στο αν γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης αποτελεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μελών για να μην τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις αλλά να είναι προετοιμασμένοι για αυτές.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου όμως είναι ευαισθητοποιημένη και συμπαρίσταται ενεργά με τη μορφή ετήσιων οικονομικών ενισχύσεων σε συλλόγους και σωματεία όπως ο Σύλλογος Μέριμνας Ειδικού Παιδιού «Άγιοι Θεόδωροι», το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ροδόπης, το Κέντρο Πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Ροδόπης «Ορφέας» κ.α.