Οργανωτική Δομή

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου ως εξής:

  • Διεύθυνση

Ζήση Όλγα

  • Τμήμα Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων

Υπάλληλος: Μητροπούλου Μαρία

  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

Προϊσταμένος: Ευαγγελίδης Σιδέρης
Υπάλληλος: Γιουφτιάδης Γιάννης

  • Γραφείο Μηχανογραφικών Εφαρμογών