Δικαιολογητικά Μελών του Επαγγελματικού Τμήματος

Όλα τα δικαιολογητικά για την εγγραφή κάποιου μέλους στο Επιμελητήριο.

  • Φωτοτυπία της βεβαίωσης "δήλωση έναρξης επιτηδεύματος" της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.

(Σε περίπτωση που η δήλωση έναρξης επιτηδεύματος υποβλήθηκε με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 στην αρμόδια Οικονομική Εφορία απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας αυτής ή φωτοτυπία της θεώρησης της τελευταίας σελίδας ενός από τα βιβλία που έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (Αγορών, Εσόδων - Εξόδων κλπ).

  • Βιβλιάριο (ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις.

Αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. χρειάζεται εκτός από τα παραπάνω και κυρωμένη φωτοτυπία του καταστατικού της Εταιρείας από το Πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

Για εγγραφή Ε.Π.Ε. και Α.Ε. χρειάζεται κυρωμένη φωτοτυπία του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού καθώς και οι των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκαν αυτά.

Σε κάθε περίπτωση κληρονομιάς και για οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτούνται δικαιολογητικά κληρονομιάς διαδοχής και εκπροσώπησης.

Προκειμένου όμως για αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της ΕΟΚ χρειάζεται και άδεια παραμονής στη Ελλάδα ενώ όσοι προέρχονται εκτός χωρών ΕΟΚ απαιτείται επιπλέον και άδεια εργασίας.

Για την διαγραφή κάποιου μέλους χρειάζεται δήλωση διακοπής θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Όσον αφορά στη διαγραφή των Εταιρειών απαιτείται διαλυτικό και αριθμό ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.