Δικαιολογητικά Μελών του Βιοτεχνικού Τμήματος

Προσωπικές - ατομικές επιχειρήσεις

 1. Φωτοτυπία της "Δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος" που χορηγήθηκε από την Οικονομική Εφορία.
 2. Φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας ενός θεωρημένου βιβλίου ( αγορών, εσόδων - εξόδων, ημερολόγιο κ.λ.π.).
 3. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης λειτουργίας που χορηγείται από την Δ /νση Βιομηχανίας του Νομαρχιακού διαμερίσματος της περιοχής.
 4. Κυρωμένη φωτοτυπία της άδειας ή του διπλώματος προκειμένου για επιχειρήσεις που για τη λειτουργία τους απαιτείται κάποια ειδική άδεια, όπως συμβαίνει με φαρμακοβιοτεχνίες, βιοτεχνίες καλλυντικών, αρτοποιεία, οινοποιεία, κομμωτήρια κ.λ.π.
 5. Φωτοτυπία κατάστασης προσωπικού, θεωρημένες από το αρμόδιο γραφείο εργασίας.
 6. Φωτοτυπίες των τιμολογίων αγοράς μηχανημάτων ( εξοφλημένα τιμολόγια όχι προτιμολόγια ) ή άλλο στοιχείο νομικής κτήσης ή χρήσης.
 7. Φωτοτυπία μισθωτηρίου του βιοτεχνικού χώρου που στεγάζεται η επιχείρηση.
 8. Κυρωμένη φωτοτυπία των συμπληρωματικών στοιχείων της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου χρόνου.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ιδρύθηκε μέσα στο χρόνο εγγραφής στοιχεία που να αποδεικνύουν τη λειτουργία της (τιμολόγια α' υλών, τιμολόγια πωλήσεων και επίδειξη του βιβλίου που καταχωρούνται).

Ο.Ε. και Ε.Ε.

Για τις Ο.Ε. και Ε.Έ. ζητούνται επιπλέον:

 1. Φωτοτυπία του Καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 2. Οι δηλώσεις έναρξης επιτηδεύματος που χορηγήθηκαν από την Οικονομική Εφορία για κάθε ομόρρυθμο μέλος.

Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ζητούνται επιπλέον:

 1. Ο αριθμός Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιοποιήθηκε η περίληψη του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και ένα αντίγραφο του Καταστατικού.
 2. Ισολογισμός του τελευταίου χρόνου καθώς και ισοζύγιο του τελευταίου μήνα.
 3. Για τις Α.Ε. χρειάζεται ακόμη πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. και συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
 4. Σε περίπτωση κληρονομιάς και για οποιαδήποτε περίπτωση απαιτούνται δικαιολογητικά κληρονομικής διαδικασίας εκπροσώπησης.

Συνεταιρισμοί

 1. Το Καταστατικό καθώς και κάθε τροποποίηση ή παράταση του.
 2. Εγκριτική απόφαση για τη σύσταση του Συνεταιρισμού από τον αρμόδιο Νομάρχη.
 3. Κατάσταση μελών του Συνεταιρισμού που κατά πλειοψηφία πρέπει να είναι μέλη του Βιοτεχνικού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (αναγράφονται ο αριθμός μητρώου δίπλα στο μέλος).
 4. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σε σώμα.

Κοινοπραξίες

 1. Θεωρημένο καταστατικό της κοινοπραξίας από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (εξυπακούεται ότι τα μέλη της κοινοπραξίας είναι μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου).
 2. Για όλες τις περιπτώσεις ζητούνται στοιχεία δυναμικότητας της επιχείρησης (εξαγωγές, παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες, ιπποδύναμη κλπ).

Διαγραφές Επιχειρήσεων

 1. Δήλωση διακοπής από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (προσωπικές επιχειρήσεις) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 2. Διαλυτικό (Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες).
 3. Ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε το διαλυτικό (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).