Τμήμα Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων

Προϊσταμένη: Ζήση Όλγα

Αρμοδιότητες:

 • Η μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση παντός θέματος που αναφέρεται στο επάγγελμα και στη βιοτεχνία, την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων.
 • Η γνωμοδότηση επί σχεδίων Νόμων Π. Διαταγμάτων κλπ που αφορούν στις τάξεις των επαγγελματιών - βιοτεχνών και γενικά της οικονομίας της χώρας.
 • Η υπόδειξη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση της Βιοτεχνικής παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της.
 • Η συγκέντρωση στοιχείων για τις ανάγκες των επαγγελματιών - βιοτεχνών των μελών του και η υποβολή προτάσεων και αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές.
 • Η έρευνα των διαφόρων επαγγελματικών και βιοτεχνικών προβλημάτων, καθώς και η εισήγηση για τη θέσπιση κινήτρων ανάπτυξης.
 • Η κατάρτιση του προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου, ως γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας.
 • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου και για την ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας.
 • Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, ως και σε εμπορικές αποστολές.
 • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας των επαγγελματιών - βιοτεχνών μελών και των Οργανώσεων τους, με το Επιμελητήριο, η συγκέντρωση θέσεων και απόψεων προερχομένων από την πείρα τους, η αξιολόγηση και ο εμπλουτισμός αυτών και η υποβολή σχετικών απόψεων - προτάσεων αρμοδίως.
 • Η έρευνα και η γνωμοδότηση για παροχή βιοτεχνικών δανείων.
 • Η παρακολούθηση κάθε ζητήματος που αναφέρεται στο εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και η ενημέρωση των εξαγωγέων - βιοτεχνών, επί των ισχυουσών διατάξεων.
 • Η τήρηση ειδικού μητρώου εξαγωγέων - βιοτεχνών και εξαγομένων προϊόντων κατά είδος, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση καταλόγου των σπουδαιότερων κατασκευαζόμενων στην Ελλάδα βιοτεχνικών προϊόντων.
 • Η καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων.
 • Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.
 • Η εκπόνηση και η ανάθεση μελετών επαγγελματικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης και μελετών αγοράς.
 • Η τήρηση του μητρώου των μελών του Επιμελητηρίου , η συνεχής ενημέρωση του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Η τακτική παρακολούθηση της ίδρυσης, μεταβολής και διάλυσης των πάσης φύσεως επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας του Επιμελητηρίου.
 • Η θεώρηση για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των καταστατικών ή τροποποιήσεων καταστατικών ΑΕ ως και συμφωνητικών σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και ΕΠΕ.
 • Η χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου φυσικών προσώπων που δηλώνουν έναρξη δραστηριότητας.
 • Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
 • Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας παραγωγού ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και τήρηση ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η μέριμνα για την εκκαθάριση ή αναθεώρηση του Μητρώου επωνυμιών.
 • Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Η επιμέλεια διενέργειας αυτοψιών για την εγγραφή νέων επιχειρήσεων στα μητρώα του Επιμελητηρίου.
 • Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.