Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

Προϊστάμενος: Ευαγγελίδης Σιδέρης

Υπάλληλος: Γιουφτσιάδης Γιάννης

 • Η μέριμνα για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για τη σύνθεση και τις μεταβολές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων.
 • Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
 • Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία.
 • Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 • Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών, οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών ύστερα από αντιπαραβολή τους, με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
 • Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση των πρακτικών του Επιμελητηρίου.
 • Η διαχείριση κάθέ δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών, (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κλπ).
 • Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου.
 • Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας.