ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους επιχειρηματίες, επενδυτές και σε φορείς του Δημοσίου

Υπηρεσίες

Η ΑΙΧΜΗ Α. Ε.  με έδρα την Κομοτηνή, δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη από το 1995, έχοντας ολοκληρώσει 1000 και πλέον έργα που αφορούν σε οργάνωση και χρηματοδότηση ιδιωτών και φορέων του δημοσίου τομέα.

Σκοπός της αποτελεί  η παροχή υψηλής ποιότητας  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους επιχειρηματίες, επενδυτές και σε φορείς του Δημοσίου. Στόχος της είναι να αποτελέσει τον πολύτιμο συνεργάτη των επενδυτών και φορέων της περιοχής.

Η εταιρεία είναι από το 2012 εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, φέρει πιστοποιήσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO9001 & ISO14001 και είναι σύμβουλος / αξιολογητής στα παρακάτω μητρώα:

·         Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ«Ψηφιακή Σύγκλιση»

·         Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

·         Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

·         Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

·         Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

·         Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1.      Υλοποίηση επιδοτούμενων βιομηχανικών επενδύσεων (Αναπτυξιακός νόμος 3299/04)

2.      Χρηματοδοτικά προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου & υπηρεσιών

3.      Ωρίμανση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικών φορέων (Σ.Δ.Ι.Τ.)

4.      Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης & υλοποίησης έργων δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

5.      Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 9001, 22000, 14001, 18001, ΕΛΟΤ 1429) σε ιδιώτες και φορείς του Δημοσίου καθώς και σύνταξη και υποβολή αιτήσεων Διαχειριστικής Επάρκειας

6.      Δημοσιότητα και Δικτύωση

7.      Διαχείριση διακρατικών/διασυνοριακών προγραμμάτων

Φωτογραφίες

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ζυμβρακάκη & Προξένου Ασκητού 17

69100 Κομοτηνή

Τηλ.: 2531037795

Kιν.: 6936914646

Fax: 2531037794

E-Mail: info@echmi.gr