Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021

Δημοσιεύθηκε στις 06/09/2022 11:01
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4965/2022, παρατείνεται για το έτος 2022 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.  
 
Η διάταξη του άρθρου 21 έχει ως εξής:
 
Άρθρο 21 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
 
Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.
 
Συνεπώς, η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων νομικών προσώπων (με χρήση από 1.1 έως 31.12) για το έτος 2022 είναι η 30η Οκτωβρίου 2022. 
 
Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί.