ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 25/04/2017 09:00
«Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2018 και 2019»

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατ’ ομάδα) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της Προμήθειας Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2018 και 2019, εκτιμώμενης αξίας 457.827,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22.05.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.