ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 17/11/2021 11:57

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριμένα  για παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης  για την υλοποίηση της δράσης 5.3.1 της Πράξης “ SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT “ και ακρωνύμιο “SCD “ του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Παρακάτω επισυνάπτονται τα αρχεία με τις προυποθέσεις της σύμβασης

Videos