Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης συνεργασίας «GDPR Compliance Services» και DPO για το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2018 02:25

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας «GDPR Compliance Services»

Και  DPO

για το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Στα πλαίσια της διασφάλισης της προσαρμογής  του  Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στον  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών «    προβαίνουμε σε Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας «GDPR Compliance Services» & DPO

2. Σκοπός

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης  στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR", προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο προτιμώμενος Υποψήφιος.

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση συνεργασίας συνολικά για το «GDPR Compliance Services», περιλαμβανομένου και των υπηρεσιών DPO.

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης  για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας.

Το Επιμελητήριο έχει  δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα.

Η τελική επιλογή εκ μέρους του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Ροδόπης του προεπιλεγμένου Υποψηφίου δεν θεμελιώνει υποχρέωση του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Ροδόπης  κατάρτισης σύμβασης με τον προεπιλεγμένο Υποψήφιο.

 

3. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις προτάσεις τους πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση προϋποθέσεις έως και την 12/6/2018και ώρα 14.00 μμ ,στη διεύθυνση του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (Καβείρων 12 -69132 Κομοτηνή) σε τρία (3) αντίτυπα .

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@everodopi.gr. και στο τηλέφωνο 2531022547 (κα Ζήση Όλγα) , έως την καταληκτική ημερομηνία.

Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις Προτάσεις τους χωρίς περιορισμό, εφόσον μπορούν να επιδείξουν αξιοσημείωτη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου και εμπειρία συνεργασίας με πελατολόγιο.

Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται με όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Προϋπολογισμός έργου : 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Κ.Α.Ε 0419

4. Εύρος έργου (Scope):

Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης  , συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών λειτουργιών / μονάδων λειτουργίας, των λειτουργιών υποστήριξης, των ιστοτόπων και των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στην αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.  Περιεχόμενο πρότασης – Αιτούμενες Υπηρεσίες & Παραδοτέα

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1 -Πίνακας Α΄  το οποίο αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της παρούσας, και πιο συγκεκριμένα να καλύπτει και τους τρεις (3) κατωτέρω πυλώνες:

Α) Σχεδιασμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών, διαδικασιών, συστημάτων κ.λπ. του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Β) Προσαρμογή, δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων δομών, διαδικασιών, συστημάτων με βάση τις επιταγές του GDPR κλπ.

Γ)  Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για λογαριασμό του  Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης  για το διάστημα μετά την προσαρμογή και για περίοδο1 έτους ( με δυνατότητα επέκτασης).

6.ι. Περιεχόμενο της πρότασης – Προϋποθέσεις

• Παρουσίαση του Υποψηφίου και των συνεργατών του με σαφή αναφορά στα τυπικά τους προσόντα και την σχετική επαγγελματική εμπειρία.

• Τουλάχιστον 1ετής εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Παρουσίαση της ομάδας έργου καθώς και της σχετικής εμπειρίας των μελών αυτής.

• Δήλωση έλλειψης συνδρομής συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων.

• Κόστος παροχής υπηρεσιών ανά προσφερόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με τον συνημμένο στην Πρόσκληση Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι

• Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται διεξοδικά.

ιι. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ DPO

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή/ και ενώσεις προσώπων) πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες  αποδεικτέες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, η δε πιστοποιημένη παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων DPO (για τα φυσικά πρόσωπα) κρίνεται ως επιπλέον προσόν, χωρίς όμως να μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων   :

  • εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων,
  • γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται,
  • γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων,
  • γνώση του τομέα δραστηριότητας και του φορέα,
  • ικανότητα ανάπτυξης νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων στους κόλπους του οργανισμού.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δύναται να είναι δικηγόρος ή/και δικηγορική εταιρεία ή ένωση αυτών ή/και εταιρεία πληροφορικής  ή/και  επιστήμονες πληροφορικής ή/και εταιρείες συμβουλευτικής  σε σύμπραξη ή μη με εταιρείες πιστοποίησης.

Τα Καθήκοντα του DPO  ορίζονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού και το Επιμελητήριο οφείλει να παράσχει τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αυτού.

 

7. Γενικοί όροι Συμμετοχής

Α. Καθήκον Εχεμύθειας

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον Υποψήφιο σχετικά με την διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οποιαδήποτε δημοσίευση της πρότασης του καθώς και οιαδήποτε είδους συζήτηση του Υποψηφίου με τρίτους ή λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με την διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης και των επικοινωνιών που θα λάβουν χώρα με τους Υποψήφιους μετά τη δημοσίευση αυτής.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του  Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης :

• Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να μεταβιβάσουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

• Να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης  , για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των προτάσεων τους.

Β. Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης  αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από το Επιμελητήριο, με βάση την ποιότητα των βιογραφικών, την εμπειρία και το πελατολόγιο που θα καταθέσει και αποδείξει ο Υποψήφιος (ποιοτικό κριτήριο), σε συνδυασμό με την Οικονομική του Προσφορά (οικονομικό κριτήριο).

Η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει της ποιοτικότερης και οικονομικότερης προσφοράς και σε καμία περίπτωση το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται εκ του νόμου για τους φορείς του Δημοσίου. Ισχύον Νόμος 4412/2016

Δ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των Υποψηφίων ολοκληρώνονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας Υποβολής και ο Υποψήφιος που θα είναι προτιμώμενος από τον φορέα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός τριών (3)  ημερών από το πέρας της αξιολόγησης,  καλούμενος για συμβασιοποίηση της ανάθεσης σε αυτόν.

Ε. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης του, συμφωνεί ότι το  Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης δικαιούται να χρησιμοποιήσει  τις πληροφορίες που περιέχονται στην πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του σκοπού της Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Το Επιμελητήριο  θα διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία του Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.

Στ. Έξοδα Συμμετοχής

Το Επιμελητήριο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται  για οποιοδήποτε κόστος των Υποψηφίων σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στην Πρόσκληση, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από το Επιμελητήριο, ή μη ανάθεσης οποιαδήποτε ενέργειας (από τους 3 πυλώνες του όρου 5) σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

Ζ. Κανόνες αποκλεισμού και σύγκρουση συμφερόντων

ι. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Υποψηφίου ή/και συμβούλου του να επηρεάσει τη διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του.

Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι απαγορεύεται, άμεσα ή έμμεσα, ανά πάσα στιγμή:

• να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της πρότασής τους

• να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικά με τη μορφή ή το περιεχόμενο της πρότασης ή να προσφέρουν χρηματικό αντίτιμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να πραγματοποιήσει αλλαγές στη μορφή ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης πρότασης,

• να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του προσώπου αυτού από την υποβολή πρότασης,

• να λάβει πληροφόρηση από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Επιμελητηρίου σχετικά με άλλο Υποψήφιο ή Πρόταση.

ιι. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου. Κάθε Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου .

Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι κάθε υποβαλλόμενη Πρόταση συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Προσφοράς, θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασης σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.

Η. Όροι πληρωμής

Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης  στο οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκδίδονται με τη παράδοση του κάθε παραδοτέου έργου  σύμφωνα με τα ανωτέρω και θα εξοφλούνται εντός τριάντα (30)  ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του παραδοτέου από το Επιμελητήριο.

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                Αντώνης Γραβάνης

 

 

 

Συνημμένα