ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 26/09/2018 05:27
ΑΔΑ ΨΥΦΨ46ΜΚ6Π-3ΗΖ

Σας γνωρίζουμε για την ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης από εταιρείες GATERING, ενενήντα τεσσάρων (94) 1ετών Δοκ. Αστυφυλάκων, για το χρονικό διάστημα από 14-10-2018 έως 31-10-2018.

Ακολουθούν επισυναπτόμενα αρχεία