Διαγωνισμός της Περιφέρειας Ανατ Μακεδονίας κ Θράκης για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής κ Επικοινωνιών) έτους 2018

Δημοσιεύθηκε στις 19/11/2018 05:39

Σας ενημερώνουμε για την περίληψη διακήρυξης για τον ανοικτό, μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5Ν.4412/16) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018» συνολικού προϋπολογισμού 275.600,00€, συμπεριλαμβανομένoυ Φ.Π.Α. 24% (CPV: 31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

Ακολουθεί επισυναπτόμενο έγγραφο