Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Δημοσιεύθηκε στις 19/07/2019 11:37

Προς τα μέλη μας,

Η ΚΕΕΕ είναι δικαιούχος της πράξης "Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας - Σύμπραξης Μαθητείας" η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενταγμένη με τον κωδικό MIS 510059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την Πράξη αυτή η ΚΕΕΕ αναπτύσσει μια σημαντική πρωτοβουλία - πλαίσιο για την προώθηση της Μαθητείας στις επιχειρήσεις της χώρας.

Το πρώτο μεγάλο έργο αυτής της πρωτοβουλίας, το οποίο έχει τίτλο "Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία , συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας", άρχισε να υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2019.

Σας γνωρίζουμε ότι λειτουργεί ιστοσελίδα στη διεύθυνση mathiteia.ep.uhc.gr στην οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες για τις δράσεις του έργου δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν σε αυτό καθώς επίσης και γενικό ενημερωτικό υλικό για τη Μαθητεία.