ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 10/06/2018 07:34
ΑΔΑ 6ΣΕΜ465ΧΘ7-7ΩΞ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων της Δ.Α. Ροδόπης.

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, συνολική προσφορά και για τα δύο (2) Υποέργα (Α΄&Β΄) καθώς και για το σύνολο των ελαστικών με τους τύπους, διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή σε ΕΥΡΩ), για τη σύναψη σύμβασης με ένα οικονομικό φορέα –ανάδοχο, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ #27.205,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο