ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Α.ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 20/08/2018 07:00
ΩΣΛ2465ΧΘ7-Ζ0Ξ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΗΛ. 2531083246

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, συνολική προσφορά και για τα δύο (2) Υποέργα (Α΄&Β΄) καθώς και για το σύνολο των ελαστικών με τους τύπους, διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή σε ΕΥΡΩ), για τη σύναψη σύμβασης με ένα οικονομικό φορέα –ανάδοχο, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ #27.205,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , ως αυτός έχει κατά την παρούσα και συγκεκριμένα:

-ΥΠΟΕΡΓΟ Α΄: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης, πλην αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Ε.Φ. 07-410), για το έτος 2018,προϋπολογισθείσης δαπάνης δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (17.205,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως αυτός έχει κατά την παρούσα.

-ΥΠΟΕΡΓΟ Β΄: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και βαρέως τύπου οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών της Δ.Α. Ροδόπης, που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Ε.Φ. 07-593), για το έτος 2018, προϋπολογισθείσης δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως αυτός έχει κατά την παρούσα.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο